ارزش هر کس به اندازه ی میزان فضل و دانش اوست .

" حضرت علی (ع) "