این وبسایت جهت معرفی مقاله های علمی و بررسی مقالات تهیه شده است.

با تشکر ـ مهدی حیدری

 

در اردوگاه پهناور دنیا ، در اردوی زندگانی چون گوسفندانی مباش که بی اراده رانده می شود قهرمانی باش در تکاپو!

«هنری لانگ فلو»