ربایش یا رانش بین دوجسم دلیل قابل اعتمادی برای بارداربودن آن هاست. الکتروسکوپ یا برق نما، که دردوره ی راهنمایی با ساختمان آن آشنا شدید، ابزارساده ای است که ازآن برای نشان دادن باردار بودن یک جسم وتعیین نوع بارآن استفاده می شود. الکتروسکوپ ازیک میله ی فلزی تشکیل می شود که یک ورقه ی نازک طلا به آن لحیم شده است.

میله از داخل مهره ای نارسانا می گذرد وبه خارج از محفظه می آید. معمولا روی میله گلوله ی فلزی کوچکی قرار دارد. شکل زیر یک الکتروسکوپ ساده رانشان می دهد.


                                تصویر
هرگاه مقداری بارالکتریکی به کلاهک فلزی الکتروسکوپ درشکل بالا داده شود، روی تیغه و ورقه ی طلا توزیع می شود. تیغه ی فلزی و ورقه ی طلا چون یک نوع باردارند، یکدیگر را می رانند و ورقه ی بسیار سبک طلا ازتیغه ی فلزی دور می شود.
الکتروسکوپ باردار ابزارساده ای است که می توان آن رابه چهارمنظور زیر به کار برد.
1-تعیین بارداربودن یک جسم
2-تعیین رسانا یا نارسانا بودن یک جسم
3- تعیین نوع باریک جسم باردار
4- مقایسه ی میزان باردو جسم باردار

مثلا اگرجسمی رابه کلاهک فلزی یک الکتروسکوپ باردارنزدیک کنیم و تغییری در میزان انحراف ورقه ی طلای آن رخ ندهد، نتیجه می شود که جسم بدون باراست.