دلیل یخ زدن این مایع را در قسمت نظر برای ما بنویسید.