زمین

منظومه شمسی

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

منظومه های ستاره ای نزدیک به منظومه شمسی

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

کهکشان راه شیری

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

گروه کهمشان های محلی

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

خوشه سنبله

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

خوشه های محلی

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

جهان هستی

ما کجای دنیا هستیم ؟ + تصاویر جالب

 

انجمن فیزیکدانان جوان